Atlas Copco ROTO INJECT FLUID

  • Cấp độ nhớt: VG 46
  • Màu hổ phách
  • Mật độ @150C: 0.875 kg/L
  • Độ nhớt @400C: 46 mm2/s
  • Kiện hàng: Thùng nhựa 20L
  • Tuổi thọ: 4000h