Atlas Copco Roto Z

  • Cấp độ nhớt: VG 32
  • Màu hổ phách
  • Mật độ @150C: 0.86 kg/L
  • Độ nhớt @400C: 68 mm2/s
  • Kiện hàng: Thùng nhựa 20L
  • Tuổi thọ: 8000-16000h