GSA HYD-HTN Series

  • Lưu lượng: 0.7 ~  14.2 Nm3/min
  • Điểm đọng sương: 2~10oC
  • Áp suất làm việc: 7 bar
  • Áp suất max: 9.7 bar
  • Tổn thất áp suất: 0.3 bar
  • Nhiệt độ đầu vào: 2-60oC
  • Nhiệt độ dầu vào Max: 80oC
  • Công suất máy nén khí : 5 ~ 100 HP
  • Bộ lọc thô: 5 μm
  • Bộ lọc tinh: 1 μm