GSA HYD-N Series

  • Lưu lượng: 0.50 ~  14.2 Nm3/min
  • Điểm đọng sương: 2~10oC
  • Áp suất làm việc: 7 bar
  • Áp suất max: 16 bar
  • Tổn thất áp suất: 0.2 bar
  • Nhiệt độ đầu vào: 2-38oC
  • Nhiệt độ dầu vào Max: 70oC
  • Công suất máy nén khí : 5 ~ 100 HP