GSA PMD Series

  • Lưu lượng: 135~  600 Nm3/min
  • Áp suất làm việc: 7 bar
  • Áp suất max: 9.7 bar
  • Tổn thất áp suất: 0.2 bar
  • Nhiệt độ đầu vào:25~30oC
  • Nhiệt độ môi trường: 40oC
  • Điểm đọng sương: -20oC
  • Công suất máy nén khí : 1 ~ 5HP