GSA ZEHB Series

  • Lưu lượng: 730 ~  11890 Nm3/hr
  • Áp suất làm việc: 7 bar
  • Áp suất max: 9.7 bar
  • Tổn thất áp suất: 0.2 bar
  • Nhiệt độ đầu vào:38oC
  • Nhiệt độ môi trường: 40oC
  • Nhiệt độ dầu vào Max: 70oC
  • Điểm đọng sương: -40oC
  • Công suất máy nén khí : 85 ~ 1400HP