Hạt hút ẩm

  • Kích thước: 2-3 mm, 4-6 mm
  • Hình dáng: cầu trắng
  • Mật độ: 0.7-0.8 g/cm3
  • Độ cứng: N> 50
  • Diện tích bề mặt: 330-350 m2/g
  • Thể tích lỗ rỗng: 0.4-0.5 cm3/g