Dầu máy nén khí Idemitsu

  • Cấp độ nhớt: VG 32
  • Không màu
  • Mật độ @150C: 0.87kg/L
  • Độ nhớt @400C: 32 mm2/s
  • Nhiệt độ chớp cháy: 2000C
  • Kiện hàng: Thùng nhựa 20L
  • Tuổi thọ: 3000h