Kixx GS Compressor P32

  • Cấp độ nhớt: VG 32
  • Mật độ @150C: 0.858kg/L
  • Độ nhớt @400C: 32.87 mm2/s
  • Nhiệt độ chớp cháy: 2220C
  • Kiện hàng: Thùng nhựa 20L
  • Tuổi thọ: 4000h