Kixx GS Compressor S32

  • Cấp độ nhớt: VG 32
  • Mật độ @150C: 0.848kg/L
  • Độ nhớt @400C: 32.4 mm2/s
  • Nhiệt độ chớp cháy: 2240C
  • Kiện hàng: Thùng nhựa 20L
  • Tuổi thọ: 8000h