Motul Supravis 46

  • Cấp độ nhớt: VG 46
  • Mật độ @150C: 0.858kg/L
  • Độ nhớt @400C: 46 mm2/s
  • Nhiệt độ chớp cháy: 2200C
  • Kiện hàng: Thùng nhựa 18L
  • Tuổi thọ: 4000h