Pegasus TMMSK-115

  • Lưu lượng: 11.5 Nm3/min
  • Điểm đọng sương: 2~10oC
  • Áp suất làm việc: < 0.98 bar
  • Nhiệt độ đầu vào: 10-60oC
  • Nhiệt độ dầu vào Max: 80oC
  • Công suất máy nén khí : 75 HP