ROTO XTEND DUTY FLUID

  • Cấp độ nhớt: VG 46
  • Màu vàng nhạt
  • Mật độ @150C: 0.843 kg/L
  • Độ nhớt @400C: 46 mm2/s
  • Kiện hàng: Thùng nhựa 20L
  • Tuổi thọ: 8000h