SHELL CORENA S3 R46

  • Cấp độ nhớt: VG 46
  • Không màu
  • Mật độ @150C: 0.868kg/L
  • Độ nhớt @400C: 46 mm2/s
  • Nhiệt độ chớp cháy: 2300C
  • Kiện hàng: Thùng nhựa 20L
  • Tuổi thọ: 6000h