US LUBE 32

  • Cấp độ nhớt: VG 32,46,68
  • Màu hổ phách
  • Mật độ @150C: 0.873kg/L
  • Độ nhớt @400C: 46 mm2/s
  • Nhiệt độ chớp cháy: 2180C
  • Kiện hàng: Thùng nhựa 18L
  • Tuổi thọ: 3000h